Privacy verklaringAlgemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming


Versie 2.0 – 15/04/2023


The Bike Cave respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:


The Bike Cave

Otterkant 11, 9551 Ressegem

BE0790.595.233


Wie verwerkt uw persoonsgegevens?


The Bike Cave verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar The Bike Cave. The Bike Cave is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.


Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) (in het Engels de data protection officer of DPO) van The Bike Cave door te mailen naar Jolien Van Obbergen via info@thebikecave.be. U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.


Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?


We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van een van onze diensten of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 


Welke gegevens verwerken we over u?


The Bike Cave verwerkt gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die (kunnen) worden verwerkt door The Bike Cave:


 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • In geval van BTW-plichtige: ondernemingsnummer


Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen, de manier waarop we gecontacteerd worden en de betalingswijze. Van elke persoon aan wie diensten worden verleend worden minstens voor- en achternaam en telefoonnummer bijgehouden. De gegevens worden geregistreerd in een klantenfiche.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


The Bike heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wanneer u ervan overtuigd bent dat er gegevens zonder ouderlijke toestemming zouden werden verzameld, vragen wij om contact op te nemen met info@thebikecave.be, zodat deze informatie kan worden verwijderd.


Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?


Uw persoonsgegevens kunnen enkel worden verkregen door deze rechtstreeks bij u op te vragen of doordat deze reeds door u werden verstrekt.


Met welk doel en op basis van welke grondslagen worden uw persoonsgegevens verwerkt?


The Bike Cave verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Het bijhouden van een klantenbestand
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • In geval van BTW-plichtige: wettelijke verplichting voor BTW-aangifte


Indien de klant op de hoogte wenst te worden gehouden via nieuwsbrieven, dient vooraf een akkoord hiervoor te worden gegeven. Deze toestemming kan op elk moment terug worden ingetrokken door dit te melden aan info@thebikecave.be.


Geautomatiseerde besluitvorming


The Bike Cave maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?


Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. The Bike Cave bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om deze doelen te realiseren. Bij de bewaring wordt een onderscheid gemaakt tussen de periode waarin u actief gebruik maakt van onze diensten en de periode waarin de gebruikname passief wordt. Indien u gedurende 7 jaar geen gebruik meer maakt van onze diensten, worden de gegevens verwijderd.


Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?


The Bike Cave verstrekt geen persoonsgegevens aan derden behalve indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij elke eventuele andere verstrekking aan derden, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, wordt u hierover geïnformeerd.


Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie? 


The Bike Cave geeft uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties.


Wat zijn uw rechten?


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Bike Cave en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thebikecave.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. The Bike Cave wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02/274.48.00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)


Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?


The Bike Cave neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u om contact op te nemen via info@thebikecave.be.


Algemene informatie


The Bike Cave heeft het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. De laatste versie is steeds beschikbaar via de website.